General meeting Untie Lending AB - 9 February 2022 (in Swedish)

25 January 2022 10:52 AM

KALLELSE
Till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB, 556999-3958 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 februari 2022 kl. 09:30 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelse
    Förslaget till stämman är att entlediga Stefan Willebrand (ordförande), Erik Hagelin och Emelie Willebrand (ledamöter) från sina uppdrag, samt välja Anders Bengtsson (ledamot) och Mats Johansson (suppleant) till att utgöra styrelsen intill nästkommande ordinarie årsstämma.
  8. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:
Untie Lending AB Box 396
54128 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2022-02-07