General meeting Untie Lending AB - 25 November 2021 (in Swedish)

26 October 2021 10:22 AM

Kallelse till extra bolagsstämma i Untie Lending AB (publ)

Aktieägarna i Untie Lending AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 november 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i stämman ska aktieägare:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 november 2021.
 • dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Bricknode Holding AB tillhanda senast tisdagen den 24 november 2021.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som du hämtar här, eller på Bolagets huvudkontor, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Untie Lending AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller med e-post till finance@untiegroup.se och ska vara Untie Lending ABtillhanda senast den 24 november 2021. Om aktieägare poströstar genom ombud ska giltig fullmakt biläggas poströstningsformuläret.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än den 24 november 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Untie Lending AB på telefon 08–22 23 14 måndag-fredag kl. 09.00-16.00.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ny bolagsordning
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag.

Punkt 2:Att till ordförande vid stämman välja Magnus Persson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 3:Att den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4:Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Emelie Willebrand, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7: Föreslås att beslut fattas om att anta ny bolagsordning med nedanstående förändringar:

 • Texten under rubrik 1 ändras så att bolaget ej längre är publikt.
 • Texten under rubrik 6 ändras så att styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.
 • Texten under rubrik 8 ändras så att kallelse där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast två veckor före stämman, samt att kallelse sker genom annonsering på bolagets hemsida.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Untie Lending AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast måndagen den 15 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Untie Lending AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast torsdagen den 18 november 2021 samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

Handlingar och ytterligare information

Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av e-postadress. Sådan begäran kan tillställas Untie Lending AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till totalt 511 169 aktier representerande totalt 5 011 169 röster, fördelat på 500 000 A-aktier (10 röster per aktie), representerande 5 000 000 röster och 11 169 Preferens-aktier (En röst per aktie), representerande 11 169 röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Skövde i oktober 2021
Untie Lending AB
Styrelsen