General meeting Untie Group AB - 8 April 2022 (in Swedish)

09 March 2022 4:41 PM

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Untie Group AB (publ), 556693–8907 kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 april 2022 kl. 10.00 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om behandling av bolagets ansamlade vinst
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om ändring av aktiebolagskategori
 12. Beslut om ny bolagsordning
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av B-aktier under löpande verksamhetsår
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av teckningsoptioner under löpande verksamhetsår
 17. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Group AB
Lögegatan 11
54130 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2022-04-04

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag

Punkt 11: Föreslås att bolaget byter aktiebolagskategori till att framledes vara ett Privat aktiebolag.

Punkt 12: Föreslås att beslut fattas om att anta ny bolagsordning med nedanstående förändringar:

 • Texten under rubrik ändras så att bolaget ej längre är publikt.
 • Verksamhetsföremålet förändras till att lyda: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i andra bolag samt via hel- eller delägda dotterbolag. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven förenlig verksamhet.
 • Texten under rubrik 7 ändras så att styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.
 • Texten under rubrik 8 ändras så att bolaget inte ska ha revisor.
 • Texten under rubrik 9 ändras så att kallelse sker genom annonsering på bolagets hemsida.

Punkt 13: Föreslås att styrelsearvode ej ska utgå.

Punkt 14: Föreslås Stefan Willebrand som ordförande samt Erik Hagelin och Emelie Willebrand som ledamöter att utgöra styrelse intill nästa ordinarie årsstämma.

Föreslås att beslut fattas om att inte ha revisor.

Punkt 15: Föreslås att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma besluta om emission av stamaktier. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 16: Föreslås att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om emission av teckningsoptioner, vilka sammantaget inte får ge rätt till teckning av fler än 82 000 B-aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av teckningsoptionernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.