General meeting Untie Group AB - 17 May 2023 (in Swedish)

18 April 2023 1:04 PM

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Untie Group AB (publ), 556693-8907 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13.00 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om behandling av bolagets ansamlade vinst
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om ny bolagsordning
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av B-aktier under löpande verksamhetsår
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av teckningsoptioner under löpande verksamhetsår
 16. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:
Untie Group AB
Lögegatan 11
54130 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2023-05-15

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag

Punkt 12: Föreslås att beslut fattas om att inte ha revisor.

Punkt 13: Föreslås att beslut fattas om att anta ny bolagsordning med nedanstående förändringar:

 • Texten under rubrik 1 ändras så att bolaget ej längre är publikt.
 • Texten under rubrik 7 ändras så att styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.
 • Texten under rubrik 8 ändras så att bolaget inte ska ha revisor.
 • Texten under rubrik 9 ändras så att kallelse sker genom annonsering på bolagets hemsida.
 • Texten under rubrik 9 och 10 ändras så att bolaget ges möjlighet att hålla helt digitala stämmor från och med den 1 januari 2024 samt förutsättningar för en sådan stämma.
 • En ny §11 läggs till för att kunna genomföra implementering av möjligheten att hålla bolagsstämma på annan ort än där styrelsen har sitt säte samt helt digitalt.

”§11 Ort för bolagsstämma och digital stämma
Stämma ska förutom där styrelsen har sitt säte kunna hållas på annan angiven ort i Sverige eller helt digitalt.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag skall vara villkorat av att möjligheten att hålla bolagsstämma på annan ort än där styrelsen har sitt säte samt hålla helt digital stämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen är förenligt med den nya lydelsen i aktiebolagslagen.

Punkt 14: Föreslås att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma besluta om emission av stamaktier. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15: Föreslås att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om emission av teckningsoptioner, vilka sammantaget inte får ge rätt till teckning av fler än 800 000 B-aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av teckningsoptionernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.